คำชี้แจง กรุณาเลือกคำตอบในช่องให้ตรงกับความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถาม
1.เพศ    
 
       
2.คณะ    
 
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ    
       
3.หลักสูตร    
 
 
  ปริญญาโท    
       
4.เขตพื้นที่ ที่สังกัด
 
 
 
   
ตอนที่ 2 ความต้องการ / ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษานอกห้องเรียน
ความต้องการ / ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษานอกห้องเรียน
ระดับความต้องการ / ความสนใจ
   1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มทร.ล้านนา
   2 กิจกรรมกีฬา
   3 กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ
   4 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
   5 กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม
   6 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
   7 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
   8 กิจกรรมพัฒนาจิต
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) 128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
ohmdsd@gmail.com ติอต่อ 053 921444 ต่อ 1230